詳 細

 • Ohara Koson. Drzeworyty japo?skie z kolekcji Adriana Ciceu. Album.


  Krakow, Manggha - Museum of Japanese Art and Technology 130 c. pap.

  2021 年   ISBN  9788362096978   R258838

  Najnowszy katalog Muzeum Manggha towarzysz?cy pi?knej wystawie drzeworytow japo?skich Ohary Kosona z kolekcji Adriana Ciceu.
  Ohara Koson uwa?any jest za artyst? ?bez biografii” I uchodzi za jednego z najbardziej tajemniczych japo?skich tworcow. Jedynym ?rod?em wiedzy o nim oraz o stosowanych przez niego strategiach artystycznych pozostaj? jego prace: 550 barwnych drzeworytow okre?lonych mianem ?drukowanych obrazow”. Jego dzie?a przypominaj? subtelne, wyrafinowane akwarele. Ten enigmatyczny tworca osi?gn?? sukces artystyczny I handlowy w latach dwudziestych I trzydziestych XX wieku na Zachodzie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Jego barwne drzeworyty drukowano w setkach odbitek, prezentowano na wystawach, z ktorych wprost trafia?y do wielu prywatnych kolekcji. Podczas trwaj?cej blisko czterdzie?ci lat dzia?alno?ci Ohara Koson wykona? pod ro?nymi imionami artystycznymi ? Koson, Sh?son I H?son ? oko?o 450 przedstawie? kwiatow I ptakow ? kach?-ga.
  Japo?ski termin kach?-ga (ka znaczy ‘kwiat’, ch? ‘ptak’, ga ‘obraz’, czyli ?obrazy kwiatow I ptakow”) okre?la jeden z trzech g?ownych tematow artystycznych w sztuce Dalekiego Wschodu. I cho? ma on swoje pocz?tki w Chinach, to w sztuce japo?skiej ju? od XV wieku sta? si? motywem popularnym I niemal obowi?zuj?cym. Jego wysoka pozycja wi?za?a si? ?ci?le z filozofi? buddyzmu, g?osz?c? emanacj? Buddy w ka?dym przejawie ?ycia, nawet tym najdrobniejszym, umykaj?cym naszej uwadze. Kwiaty I krzewy, najbardziej pospolite, ptaki towarzysz?ce codziennym czynno?ciom, owady o oryginalnych I niezwyk?ych kszta?tach mog?y si? sta? tematem przedstawie? w malarstwie I w drzeworytach.

  価格(税込み)    \12,100
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。