詳 細

 • Kwestia ukrai?ska w dzia?alno?ci S?u?by Bezpiecze?stwa PRL. Dokumenty I materia?y. (Dokumenty. Tom 59)

  Arkadiusz S?abig
  Warszawa, Instytut Pami?ci Narodowej 702 c. hard

  2016 年   ISBN  9788376299754   R248804

  Dzia?ania operacyjne S?u?by Bezpiecze?stwa PRL wobec ludno?ci ukrai?skiej by?y determinowane wytycznymi kszta?tuj?cymi polityk? narodowo?ciow? I wyznaniow? pa?stwa, zobowi?zaniami przyj?tymi przez peerelowskie organy bezpiecze?stwa w ramach wspo?pracy z ?bratnimi” s?u?bami specjalnymi (przede wszystkim z KGB), standardow? ochron? pa?stwa przed dzia?alno?ci? obcych wywiadow, nieprzychylnym nastawieniem w?adz do ludno?ci niepolskiej I stygmatyzacj? Ukrai?cow wynikaj?c? z tragicznego wymiaru konfliktu polsko-ukrai?skiego. Istotny wp?yw mia?o te? d??enie w?adz do utrzymania obywateli w bierno?ci, co prowadzi?o do t?umienia wszelkich prob podejmowania niekontrolowanej przez czynniki rz?dz?ce aktywno?ci spo?ecznej.

  Opublikowane w niniejszym tomie materia?y przedstawiaj? najwa?niejsze kierunki dzia?a? SB przeciwko Ukrai?com do 1989 r. I ca?y arsena? ?rodkow pracy operacyjnej. Obrazuj? zakulisowy wp?yw aparatu bezpiecze?stwa na polityk? narodowo?ciow? pa?stwa. Umo?liwiaj? tak?e poznanie sytuacji mniejszo?ci ukrai?skiej I skomplikowanych losow jej najbardziej znanych przedstawicieli.

  価格(税込み)    \9,240
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。