詳 細

 • 時計業界の語彙 英語-セルビア語 / セルビア-英語辞典 専門用語2万点(初版)

  Leksikon ?asovni?arstva: englesko-srpski i srpsko engleski: 20 000 terminolo?kih jedinica./ 1 izd.

  Vuki?evi? Branko
  Beograd, AGM knjiga 463 c. hard

  2017 年   ISBN  9788686363848   R216911

  Ovaj Leksikon ?asovni?arstva, delo poznatog srpskog leksikografa Branka D.P. Vuki?evi?a je prvi u Srbiji. Pored delova satova sadr?i i podatke o gotovo svim najva?nijim markama satova kao ?to su Roleks, Omega, Va?eron i Patek (najskupocenijim satovima) kao i sve vrste satova koje su se proizvodile od davnina u ?vajcarskoj, Nema?koj, Engleskoj, SAD i Japanu. Uz sve satove dati su istorijski podaci: ko poseduje doti?ne firme, koje su satove (modele) proizvodili, imena maraka satova, istorija doti?ne firme i, na kraju, raspon vrednosti raznih modela maraka satova koje su date u dolarima. Re?nik obra?uje razne vrste satova: na navijanje, automatske i elektronske, gde je naro?ita pa?nja poklonjena automatskim satovima. Data je tako?e tabela gotovo svih me?unarodnih satova, njihove marke koje su rangirane od najskupljih, srednje skupih do najpristipa?nijih satova. Tako?e, u dodatku, prilo?ena su imena svih znamenitih ljudi koji su zaslu?ni za proizvodnju satova od prvih drevnih satova do dana?njih dana. U Srbiji ima mnogo ljudi koji su ljubitelji satova i ?asovnika. Ima i mnogo kolekcionara. Ideja da autor napi?e dvojezi?ki Leksikon i re?nik ?asovni?arstva dobio je od mladog ?asovni?ara Ivana (Borivoja) Staji?a (koji popravlja sve vrste satova i ?asovnika) Naime, u kod nas u Srbiji ?asovni?ari (sajd?ije) koriste uglavnom nema?ke termine za delove satova pa je to?ak ili zup?anik RAD a poluga HEBL. Danas, delovi se obi?no naru?uju na engleskom jeziku. U novije vreme u ?asovni?arstvu koriste se engleski termini. Da bi se strani engleski termini preveli na srpski jezik trebalo je po?i od nekog pouzdanog srpskog ud?ebenika o ?asovni?arstvu. To je Tehnologija obrazovnog profila ? ?asovni?ar (za II i II razred ma?inske ?kole) ?iji su autori Dr Zvonko Sajfert i Dr Vjekoslav Sajfert (u izdanju Zavoda za ud?benike i nastavna sredstva iz Beograda). Dakle, u tom ud?beniku dati su srpski nazivi svih delova satova i ?asovnika koje je autor koristio u ovom re?ni?om delu. Ovaj lekskion daje

  価格(税込み)    \8,470
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。