詳 細

 • 独・ポーランド語、ポーランド-独語歴史辞典 第1巻 独-ポーランド語辞典

  Niemiecko-polski i polsko-niemiecki s?ownik historyczny (na podstawie ?rode? ?redniowiecznych i wczesnonowo?ytnych z terenu Polski). Tom 1: Niemiecko-polski s?ownik historyczny./ wyd. 2 popr. i uzup. (Series <Fontes 118>)

  Kopi?ski K., Tandecki J., Lewandowska L. (oprac.)
  Toru?, Towarzystwo Naukowe w Toruniu 307 c. pap.

  2020 年   ISBN  9788365127648   R215644

  Celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do druku i nast?pnie opublikowanie (rownie? w wersji elektronicznej w Internecie) dwutomowego " Niemiecko-polskiego i polsko-niemieckiego s?ownika historycznego". Prac? planuje si? przede wszystkim z my?l? o historykach, konserwatorach, historykach sztuki, historykach prawa, archiwistach i archeologach oraz innych osobach pracuj?cych ze ?rod?ami ?redniowiecznymi. Projektodawcy zdaj? sobie spraw?, ?e opracowanie niniejsze nie zaspokoi potrzeb j?zykoznawcow, gdy? ?wiadomie zrezygnowano z umieszczania w nim poszczegolnych wyrazow na szerszym tle ?rod?owym. S?ownik b?dzie obejmowa? trudniejsze wyrazy staroniemieckie, wyst?puj?ce w opublikowanych drukiem ?redniowiecznych ?rod?ach z terenu Polski, Prus (tak?e ?rod?a krzy?ackie) i ?l?ska. Do wi?kszo?ci wspomnianych wydawnictw ?rod?owych zosta?y do??czone indeksy rzeczowe, ktore sta?y si? cenn? podstaw? wyj?ciow? do tworzenia tego s?ownika. Nale?y wyra?nie zaznaczy?, ?e bez tych wcze?niejszych dzia?a? edytorskich nie by?oby mo?liwe przygotowanie planowanej publikacji. W s?owniku zostan? wykorzystan? rownie? niektore terminy wyst?puj?ce w Aktach Stanow Prus Krolewskich opracowane wcze?niej przez Andrzeja Bzd?g? oraz Halin? Zawadzk?1 oraz Glosarium wyrazow i zwrotow ze ?redniowiecznych ?rode? pruskich2.
  Wydanie s?ownika u?atwi korzystanie i zrozumienie ?redniowiecznych i wczesnonowo?ytnych dokumentow i akt, co niew?tpliwie przyczyni si? do rozwoju szeroko rozumianych nauk historycznych.

  価格(税込み)    \5,940
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。