詳 細

 • Kategoryzacja kwantytatywna w j?zyku japo?skim. (Literatura, j?zyk I kultura Japonii)

  Jaros?aw A. Pietrow
  Krakow, <Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego> 436 c. pap.

  2011 年   ISBN  9788323332978   R188224

  W ksi??ce Jaros?awa A. Pi?trowa Czytelnicy odnajd? niezwykle szeroko zakrojon? analiz? tych spo?rod procesow gramatykalizacyjnych j?zyka japo?skiego, ktore s? zwi?zane z kwantytatywnym my?leniem o obiektach rzeczywisto?ci poza-j?zykowej. Zjawisko to, wcze?niej opisywane jako zasob tzw. Klasyfikatorow przy-liczebnikowych (odzwierciedlaj?cych poszczegolne klasy rzeczownikowe), zosta?o tutaj scharakteryzowane w nowy sposob na szerokim tle porownawczym, z uwzgl?dnieniem j?zyka korea?skiego, chi?skiego I wietnamskiego obok innych j?zykow naturalnych z ro?nych obszarow. Autor opiera si? na wcze?niejszych dokonaniach badaczy japo?skich I zagranicznych (m.in. przywo?uje tak?e pionierskie badania Bronis?awa Malinowskiego), ale w sposob na wskro? oryginalny stara si? dotrze? do kulturowego I kognitywno-lingwistycznego pod?o?a kategoryzacji tego typu. ??czy j? z gramatyczn? kategori? rodzaju, ukazuj?c jednocze?nie jej charakter ca?kowicie odmienny od rodzaju indoeuropejskiego, w tym tak?e polskiego. Przebieg I rezultat tak rozumianej gramatykalizacji odzwierciedla bowiem odmienne do?wiadczenia I inn? wiedz? o ?wiecie zewn?trznym I nie jest to przy tym odzwierciedlenie pozbawione wyra?nych rysow uniwersalno?ci I antropocentryzmu. Po?ytecznym uzupe?nieniem monografii s? obszerne aneksy obejmuj?ce wyczerpuj?co poklasyfikowany zasob enumeratorow wspo?czesnego j?zyka japo?skiego.

  価格(税込み)    \6,380
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。