詳 細

 • Opuscula Iaponica et Slavica. Vol.2./ Editor: Jan Wawrzy?czyk. (Opuscula Iaponica et Slavica)


  Warszawa, <BEL Studio> 226 c. pap.

  2015 年   ISBN  9788377981504   R187922

  Od 30 lat w szybkim tempie jak na procesy gospodarczo-spo?eczne cywilizacyjne centrum ?wiata przenosi si? na Daleki Wschod. Zatem wielop?aszczyznowe kontakty Polski z kultur? I gospodark? narodow Azji Wschodniej nabieraj? I b?d? nabiera?y znaczenia. Japo?czycy, b?d?c pod wzgl?dem gospodarczym, militarnym I naukowym w beznadziejnej sytuacji w po?owie XIX w., potrafili jako pierwsi spo?rod narodow Azji Wschodniej wch?on?? osi?gni?cia cywilizacji europejskiej, zachowa? istotne obszary rodzimej wielowiekowej kultury I nauki oraz w miar? mo?liwo?ci hamowa? na swoim terenie oddzia?ywanie pr?dow, ktore w cywilizacji euroatlantyckiej psuj? struktury spo?eczne takie jak narod czy rodzina. Tak wi?c dzisiaj Japonia poci?ga badaczy du?ymi kontrastami, tym, ?e harmonijnie wspo?istniej? tam nowoczesne technologie oraz z pietyzmem kultywowane staro?ytne rzemios?a czy obyczaje. Fascynacj? budzi pi?kny j?zyk japo?ski, w ktorym jak w mozaice splot?y si? strukturalnie ro?ne j?zyki: starojapo?ski I chi?ski. Niniejsza seria, Opuscula Iaponica et Slavica, ma wspo?gra? z seri? Iaponica Lodziensia, w ktorej b?d? preferowane artyku?y o mniejszej obj?to?ci. Oprocz artyku?ow napisanych w j?zyku polskim, b?d? publikowane teksty w innych j?zykach, w tym tak?e japo?skim.

  価格(税込み)    \6,160
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。