詳 細

 • Tematyczny podzia? s?ownictwa wspo?czesnego j?zyka polskiego Teoria, praktyka, leksykografia.

  Batko-Tokarz, Barbara
  Krakow, <Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello?skiego> 335 c. pap.

  2019 年   ISBN  9788323345541   R182989

  Niniejsza publikacja stanowi rzetelne opracowanie j?zykoznawcze z zakresu leksykografii dotycz?ce klasyfikacji tematycznej polskiego s?ownictwa wspo?czesnego na tle innych polskich I europejskich hierarchizacji. Barbara Batko-Tokarz jest tworc? najnowszej tematycznej klasyfikacji wspo?czesnego s?ownictwa zastosowanej w elektronicznym Wielkim s?owniku j?zyka polskiego PAN. Przedmiotem niniejszej ksi??ki s? teoretyczne I praktyczne problemy podzia?u tematycznego s?ownictwa wspo?czesnej polszczyzny wykorzystanego w tym wa?nym opracowaniu leksykograficznym. Monografi? otwiera obszerny wst?p, w ktorym opisano perspektyw? badawcz? przyj?t? w pracy, a tak?e scharakteryzowano polskie s?owniki tematyczne na tle s?owia?skiej I zachodnioeuropejskiej leksykografii tematycznej oraz zaprezentowano terminologi? stosowan? w europejskich I polskich s?ownikach o strukturze hierarchicznej. Stanowi on bardzo dobre wprowadzenie do zagadnie? leksykograficznych przedstawionych w kolejnych partiach rozprawy. Pierwsza cz??? ksi??ki to rzetelna, ca?o?ciowa charakterystyka ro?norodnych klasyfikacji tematycznych s?ownictwa wyst?puj?cych w polskich oraz europejskich s?ownikach I innych pracach powstaj?cych od staro?ytno?ci do pocz?tku XXI wieku. Druga, zasadnicza cz??? pokazuje autorski schemat klasyfikacyjny. Barbara Batko-Tokarz dokona?a krytycznego przegl?du systemow klasyfikacyjnych mog?cych pos?u?y? teoretycznie do realizacji tego zadania I na tym tle przedstawi?a podstawowe decyzje dotycz?ce charakteru I kszta?tu opracowanego przez siebie systemu klasyfikacyjnego. Nast?pnie zaprezentowa?a zawarto?? poszczegolnych 7 sfer tematycznych, a w ich obr?bie 45 pol tematycznych I 205 podpol. W zako?czeniu autorka podsumowa?a swoje analizy, zwracaj?c uwag? na to, ?e podzia?y tematyczne s?ownictwa s? funkcjonalne z perspektywy glottodydaktycznej, a tak?e warto?ciowe dla rodzimego u?ytkownika j?zyka, ktory chcia?by poszerzy? lub od?wie?y? swoj zasob leksykalny. Jestem przekonana, ?e wydana drukiem propozycja klasyfikacji tematycznej s?ownictwa wspo?czesnego j?zyka polskiego z pewno?ci? te funkcje spe?ni w sposob znacz?cy. Z recenzji dr hab. Bo?eny Sieradzkiej-Baziur, prof. IJP PAN I AIK Dr Barbara Batko-Tokarz jest adiunktem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiello?skiego. Jej zainteresowania naukowe skupione s? woko? przeobra?e? wspo?czesnej polszczyzny, zagadnie? poprawno?ci j?zykowej, a tak?e leksykologii I leksykografii, w tym zw?aszcza s?ownikow z ro?nych wiekow I innych opracowa? naukowych wykorzystuj?cych porz?dek tematyczny. Przy projekcie Wielkiego s?ownika j?zyka polskiego PAN pracuje od 2007 roku. Od samego pocz?tku zajmuje si? w nim klasyfikacj? tematyczn?. Autorka monografii Perswazja w dyskursie sejmowym (2008), wspo?autorka pracy zespo?owej Powiedziane po krakowsku. S?ownik regionalizmow krakowskich (2017).

  価格(税込み)    \5,720
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。