詳 細

 • 古儀式派 歴史、信仰、伝統 (ポーランド語)

  Staroobrz?dowcy. Historia, wiara, tradycja.

  Krzysztof S.
  Kielce, Wydawnictwo Pa?ny Buriat 44 c. pap.

  2018 年   ISBN  9788394950514   R181544

  Staroobrz?dowcy. Historia, wiara, tradycja, to historyczny esej Krzysztofa Snarskiego, wybitnego znawcy tematu, o w?drowce ze Wschodu, z Rosji I pojawieniu si? na Suwalszczy?nie w II po?owie XVIII wieku, wyznawcow prawos?awia, ktorzy sprzeciwili si? zaproponowanym w 1654 roku przez patriarch? Nikona reformom, przeprowadzanym w Cerkwi do 1657 roku przy bardzo silnej aprobacie owczesnego cara, Aleksego I.
  Staroobrz?dowcy, ktorzy przeciwstawili si? carowi I patriarsze moskiewskiemu, stali si? w Rosji wrogami publicznymi. Byli bowiem w opozycji zarowno do ca?ej spu?cizny duchowej I religijnej prawos?awia, jak I do Imperium Rosyjskiego, w ktorym patriarcha sprawowa? rz?d dusz, a car, b?d?cy ?wi?tym z nadania, dysponowa? w?adz? absolutn? I nie mog? dopu?ci? do fermentu w obr?bie w?asnego pa?stwa. Dlatego te? staroobrz?dowcy od samego pocz?tku zacz?li by? szykanowani I prze?ladowani, ruszyli wi?c w poszukiwaniu lepszego ?ycia…
  Staroobrz?dowcy. Historia, wiara, tradycja, to opowie?? o ludziach, dla ktorych wiara I przywi?zanie do tradycji by?o tak du?? warto?ci?, ?e gotowi byli w jej imi? porzuci? dotychczasowe ?ycie I ruszy? w nieznane. To opowie?? o tych, dla ktorych Suwalszczyzna (wowczas cz??? Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego, ktore tworzy?o, wspolnie z Rzecz?pospolit? Polsk? - Rzeczpospolit? Obojga Narodow) sta?a si? nowym domem I ojczyzn?.
  Ksi??ka ilustrowana jest wspo?czesnymi fotografiami Piotra Malczewskiego oraz unikalnymi fotografiami Eugeniusza Iwa?ca z lat 70. XX wieku, dokumentuj?cymi ?ycie staroobrz?dowcow na Suwalszczy?nie.

  価格(税込み)    \3,888
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。