詳 細

 • Z polskim na ty: podr?cznik do nauki j?zyka polskiego dla stopnia progowego (B1). / Wyd.1. (+ 2 CD). (introduction and contents in English and German). (J?zyk Polski dla Cudzoziemcow)

  Lipi?ska Ewa
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 296 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788324223893   R152515

  Z polskim na ty - to podr?cznik przeznaczony do nauki j?zyka polskiego jako obcego dla cudzoziemcow na stopniu Progowym (czyli najwy?szym dla pocz?tkuj?cych). Jego celem jest od?wie?enie lub przekazanie koniecznej wiedzy o j?zyku polskim, jej uporz?dkowanie I ugruntowanie w taki sposob, aby umo?liwi? ucz?cemu si? przej?cie na poziom ?rednio zaawansowany. Jest tak?e przydatny dla osob, ktore znaj? polski z domu (?ze s?uchu”), czyli nie uczy?y si? go na regularnych kursach. Program ?Z polskim na ty” powsta? w oparciu o ?Opis kompetencji w j?zyku polskim jako obcym na poziomie progowym” , ale podkre?li? nale?y, ?e zastosowano tu s?ownictwo wykraczaj?ce poza ten poziom. Z polskim na ty sk?ada si? z dwoch cz??ci - gramatycznej I blokowej. Materia? gramatyczny zosta? podany w uproszczeniu, gdy? ma on stanowi? powtork? lub podstaw? do ugruntowania posiadanych umiej?tno?ci z zakresu gramatyki polskiej. Nacisk zosta? po?o?ony na praktyczne zastosowanie wiadomo?ci gramatycznych; jest du?o przyk?adow, ktore s?u?? m.in. rozwi?zywaniu nast?puj?cych po nich licznych ?wicze?, ktore s? zro?nicowane je?li chodzi o typy I stopie? trudno?ci. Ka?da lekcja zawiera ?wiczenia na tekstach ci?g?ych I dialogach oraz ?wiczenia t?umaczeniowe. Cz??? druga ma za zadanie nauczy? s?ownictwa, rozumienia tekstow I pisemnego komunikowania si? oraz rozwija? umiej?tno?? mowienia I s?uchania. Na przyk?adzie wybranych zagadnie? (cykli tematycznych). W cz??ci tej du?y nacisk k?adzie si? na umiej?tno?? pisania, ktora znakomicie kszta?tuje kompetencj? j?zykow? przy jednoczesnym rozwijaniu pozosta?ych sprawno?ci j?zykowych, uczy tak?e ?mia?o?ci w wyra?aniu swoich opinii, o co ?atwiej ni? w wypowiedzi ustnej, poniewa? pope?niane b??dy nie s? tak widoczne (s?yszalne). Przygotowuj?c wypowied? pisemn?, studenci maj? wi?cej czasu do namys?u I mo?liwo?? autokorekty. Przy wspo?pracy z nauczycielem przyswajaj? sobie te? w pewnym zakresie j?zyk literacki. Potrzeba opanowania sprawno?ci pisania jest przez wielu ucz?cych si? nieu?wiadamiana a? do pierwszego testu czy egzaminu ? wtedy staje si? konieczno?ci?. W podr?czniku Z polskim na ty zosta?y zamieszczone teksty autentyczne lub w niewielkim stopniu opracowane. Teksty wymagaj? wykonania na nich ro?norodnych operacji (uzupe?nienia, uporz?dkowania, odpowiedzi na pytania, transformacji, itp.), co s?u?y urozmaiceniu pracy I wi?kszemu zaanga?owaniu studentow. Przede wszystkim jednak teksty te stanowi? dla ucz?cych si? pewien wzorzec, na podstawie ktorego mog? wykonywa? zadania pisemne w parach, grupkach I samodzielnie. Z podr?cznika mo?na korzysta? w ca?o?ci albo tylko z cz??ci gramatycznej lub blokowej. Mo?e on by? tak?e przydatny we wprowadzaniu materia?u gramatycznego na lekcjach dla pocz?tkuj?cych. Kolejno?? przerabiania tematow w podanym uk?adzie nie jest obowi?zkowa, ale sugerowana. Na pocz?tku wprowadzono tematy, ktore s? potrzebne przy nawi?zywaniu znajomo?ci I integracji, a wi?c zainteresowania, ulubione rozrywki I sposoby sp?dzania wolnego czasu. Podr?cznikowi towarzyszy p?yta kompaktowa z nagranymi tekstami I ?wiczeniami tekstowymi wspomagaj?ca rozwijanie umiej?tno?ci s?uchania. Przy pomocy tej ilustracji d?wi?kowej studenci mog? ?wiczy? wymow? I przyzwyczaja? si? do innych g?osow I sposobow mowienia, a nauczyciel mo?e wykorzysta? wi?kszo?? nagranych tekstow do ?wicze? wed?ug w?asnego uznania I zgodnie z potrzebami ucz?cych si?. Na ko?cu zamieszczono klucz do ?wicze?, co u?atwi samodzieln? prac? z podr?cznikiem. W pierwszej cz??ci podr?cznika wykorzystano rysunki Andrzeja Mleczki oraz ?arty z Vademecum ucznia ilustruj?ce poszczegolne zagadnienia gramatyczne, a w drugiej ?humory zeszytow” zwi?zane z omawianymi tematami, co dodatkowo wprowadza element kompetencji socjokulturowej.

  価格(税込み)    \7,040
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。