詳 細

 • Per aspera ad astra: podr?cznik do nauki j?zyka polskiego: ?wiczenia rozwijaj?ce sprawno?? czytania: poziom zaawansowany C1./ Wyd.1. (J?zyk Polski dla Cudzoziemcow)

  Seretny Anna
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 227 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788324223657   R152500

  Per aspera ad astra to podr?cznik dla cudzoziemcow na poziomie zaawansowanym (C1) z ?wiczeniami rozwijaj?cymi I doskonal?cymi sprawno?? czytania oraz strategie pracy z tekstem. Stanowi on kontynuacj? pracy Kto czyta - nie b??dzi. Podobnie jak poprzednia sk?ada si? z o?miu jednostek, w ktorych znajduje si? kilka tematycznie powi?zanych tekstow. Towarzysz? im ?wiczenia s?u??ce doskonaleniu sprawno?ci czytania, rozwijaj?ce strategie globalnego, selektywnego I szczego?owego rozumienia tekstu oraz poszerzaj?ce lub uaktywniaj?ce zasob leksykalny ucz?cych si?. Wi?kszo?? typow zada? wykorzystywanych jest w egzaminach certyfikatowych sprawdzaj?cych stopie? opanowania sprawno?ci czytania w j?zyku polskim jako obcym. Praca z podr?cznikiem umo?liwia wi?c ucz?cym si? jednoczesne zapoznawanie si? z technikami egzaminacyjnymi. Jednostk? zamykaj? sekcje S?owa, ktore warto zapami?ta? oraz Powiedz albo napisz. Pierwsza zawiera te wyrazy, zwroty I wyra?enia, ktore pojawi?y si? w wypowiedziach pisemnych I zosta?y uznane za warte zapami?tania I/lub przypomnienia; druga ma za zadanie zach?ci? u?ytkownikow do przygotowywania d?u?szych wypowiedzi ustnych I/lub pisemnych na tematy poruszane w tekstach.

  価格(税込み)    \5,280
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。