詳 細

 • Na ?amach prasy. Cz??? I: podr?cznik do nauki j?zyka polskiego: rozumienie tekstu czytanego dla cudzoziemcow: poziom zaawansowany C2./ Wyd.1.

  Kubiak Bogus?aw
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 263 c. pap.

  2012 年   ISBN  9788324209897   R152496

  Na ?amach prasy cz??? I to propozycja dla cudzoziemcow I ?rodowisk polonijnych,w ktorej wykorzystano najnowsze rozwi?zania glottodydaktyczne. Koncentruje si? na umiej?tno?ci rozumienia tekstow prasowych oraz tekstow z Internetu. Przed, w trakcie I po czytaniu wyst?puj? liczne zadania, tak?e w powi?zaniu z innymi aspektami j?zykowymi. Niektore (np. Tzw. C-Test) nie by?y jeszcze wykorzystywane w podr?cznikach tego typu. Ka?dy rozdzia? zawiera znane powiedzenie polskie, ciekawostki realioznawcze, temat interkulturowy, anegdoty I krzy?owk?. Na ko?cu zamieszczono klucz do ?wicze? I artyku?y g?owne. Nowo?? stanowi? Strategie egzaminacyjne - prezentacja typow zada? na egzaminach certyfikatowych z j?zyka polskiego jako obcego w cz??ci rozumienia tekstu pisanego wraz ze szczego?owymi wskazowkami ich rozwi?zywania. Zapewniaj? one rzetelny trening w tym zakresie, a integracyjne uj?cie elementow j?zykowch w podr?czniku pozwala stosowa? go na regularnych zaj?ciach kursowych. Kierowany g?ownie do odbiorcy zagranicznego, podr?cznik mo?e te? s?u?y? rodzimym mi?o?nikom polszczyzny.

  価格(税込み)    \7,040
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。