詳 細

 • Kto czyta - nie b??dzi: ?wiczenia rozwijaj?ce sprawno?? czytania; poziomy: ?redni B2, zaawansowany C1./ Wyd.1. (J?zyk Polski dla Cudzoziemcow)

  Seretny Anna
  Krakow, <Towarzystwo Autorow I Wydawcow Prac Naukowych ?Universitas”> 210 c. pap.

  2014 年   ISBN  9788324217946   R152494

  Kto czyta, nie b??dzi to podr?cznik z ?wiczeniami rozwijaj?cymi I doskonal?cymi sprawno?? czytania oraz strategie pracy z tekstem. Jest on przeznaczony dla studentow na poziomie C1 (efektywnej bieg?o?ci u?ytkowej). W ka?dej z o?miu jednostek znajduje si? od trzech do pi?ciu tekstow ro?nej d?ugo?ci, ktore s? powi?zane ze sob? wspolnym tematem. Towarzysz? im rozmaite ?wiczenia ? niektore s?u?? rozwijaniu I doskonaleniu strategii czytania (mowa tu o czytaniu selektywnym, globalnym I szczego?owym); inne maj? zach?ci? ucz?cych si? do dyskusji, stawiania hipotez, wyci?gania wnioskow; jeszcze inne - koncentruj? si? na poszerzaniu (lub uaktywnianiu) ich zasobu leksykalnego. W uk?ad jednostki tematycznej zosta?y tak?e wplecione wa?ne, ciekawe, b?d? przydatne ucz?cym si? informacje, powi?zane z omawianym zagadnieniem. Na jej zako?czenie pojawia si? blok "Powiedz albo napisz", zach?caj?cy studentow do przygotowywania d?u?szych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych na poruszane w tekstach tematy.

  価格(税込み)    \5,170
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。