詳 細

 • Cz?owiek I jego ?wiat w s?owach I tekstach: wybor tekstow j?zyka polskiego dla cudzoziemcow na poziomie zaawansowanym./ Wyd. 3.

  Kita Ma?gorzata, Skudrzyk Aldona
  435 c. pap.

  2009 年   ISBN  9788322615645   R152344

  Na tom sk?adaj? si? utwory lub fragmenty utworow literackich z ro?nych epok, tak?e wyimki tekstow filozoficznych oraz naukowych, popularnonaukowych I publicystycznych. S? tak?e teksty u?ytkowe, dowcipy, sentencje, przys?owia. Ukazuj? one zatem polszczyzn? bogat?, ro?norodn?, barwn?, niejednolit?. Wybrane teksty skupione s? woko? kr?gow tematycznych wyznaczonych stopniem istotno?ci dla ka?dego, kto pragnie pozna? kultur? innego narodu. S? wi?c teksty zgromadzone woko? dwudziestu centrow podzielonych na trzy partie: pierwsz? tworz? teksty I ?wiczenia oddaj?ce fenomen j?zyka polskiego jako obcego, jako systemu znakow I zespo?u odmian (J?zyk polski jako obcy; Alfabet; ABC frazeologii; Odmiany j?zyka polskiego; Ile jest j?zykow polskich?), druga po?wi?cona jest najwa?niejszym kategoriom semantycznym tworz?cym mozaik? polskiego j?zykowego obrazu ?wiata (?ycie; Kondycja cz?owieka; Kobieta; Uczucia; Rodzina; Dom; Przyja??; Szko?a; Pory roku; Pogoda; Kolory; Zwierz?ta; Jak masz na imi??), wreszcie cz??? trzecia to ukazanie j?zyka w dzia?aniu (Grzeczno?? j?zykowa; Gafy wielkie I ma?e; Tabu j?zykowe I eufemizm; Gest w komunikacji). Ksi??ka powstawa?a z my?l? o osobach ucz?cych si? j?zyka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowany. Jednak kr?g jej odbiorcow nie jest ograniczony. Podr?cznik powinien trafi? tak?e do studentow polonistyki, dziennikarstwa, zarz?dzania. Mo?na go bowiem wykorzystywa? na zaj?ciach z leksykologii, semantyki, stylistyki, onomastyki, kultury j?zyka. Ksi??ka "Cz?owiek I jego ?wiat w s?owach I tekstach" jest pomy?lana jako dope?nienie opublikowanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu ?l?skiego w 1998 roku podr?cznika Ma?gorzaty Kity Wybieram gramatyk?!

  価格(税込み)    \6,380
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。