詳 細

 • ポーランド言語学史資料集 ポードアン・ド・クルトネ、他 (ポーランド語)

  Materia?y do dziejow polskiego j?zykoznawstwa. Listy jana Niecis?awa Baudouina de Courtenay, Jana ?osia, Kazimierza Nitscha, Jana Micha?a Rozwadowskiego, Henryka U?aszyna. (Biblioteka LingVariow, T.8)

  Czelakowska Anna, Skar?y?ski Miros?aw
  Krakow, <Ksi?garnia Akademicka> 508 c. hard

  2011 年   ISBN  9788376381695   R149783

  Niniejszy tom zawiera korespondencj? pi?ciu uczonych, z ktorych nazwiska trzech (Jana Micha?a Rozwadowskiego, Jana ?osia, Kazimierza Nitscha) znane s? ka?demu chyba polskiemu j?zykoznawcy (od nich I dzi?ki nim w pocz?tkach wieku XX zacz??o si? polskie j?zykoznawstwo naukowe), imi? Jana Baudouina de Courtenay nale?y do historii lingwistyki nie tylko polskiej I rosyjskiej, ale w ogole ?wiatowej, jedynie Henryk U?aszyn zosta? nieco zapomniany, cho? I on ma swoje miejsce w polskiej nauce o j?zyku jako autor prac z fonetyki historycznej, historii s?ownictwa, onomastyki, ale I takich, ktore dzi? uznaliby?my za socjolingwistyczne. Warto rownie? przypomnie? o tym, ?e to U?aszyn by? tworc? poj?cia I terminu morfonem (morfonema).
  Wszyscy oni, cho? w ro?ny sposob, zwi?zani byli z Uniwersytetem Jagiello?skim. Najstarszy ? Jan Baudouin de Courtenay (1845?1929) po dwudziestopi?cioletnim odpracowaniu stypendium naukowego na uniwersytetach w Kazaniu I Dorpacie, w latach 1894?1899 by? kontraktowym (jako obcy poddany) profesorem j?zykoznawstwa porownawczego I sanskrytu w Krakowie. W ten sposob zetkn?li si? z nim wowczas studenci ? K. Nitsch (1874?1958) I H. U?aszyn (1874?1956), nie tylko s?uchacze wyk?adow Baudouina, lecz tak?e uczestnicy jego privatissimow ? tych prowadzonych na uniwersytecie I tych odbywanych w mieszkaniu profesora przy ul. P?dzichow. Uczestniczy? w nich tak?e starszy od obu J.M. Rozwadowski (1867?1935), ktory w 1895 r. powroci? do Krakowa jako ?wie?o wypromowany w Lipsku doktor, dwa lata po?niej habilitowa? si? pod okiem Baudouina, a po wyje?dzie tego ostatniego do Petersburga (1899) obj?? katedr? I wyk?ady, pozostaj?c ? jak wspomina? po?niej Nitsch ??jedynym w tym ?rodowisku uniwersyteckim lingwist?”. Najpo?niej, bo w roku 1902, do Krakowa przyby? Jan ?o? (1860?1928), docent slawistyki na Uniwersytecie Petersburskim, ktory dopiero w Krakowie mog? si? ca?kowicie zaj?? prac? naukow?, a z czasem sta? si? tworc? polskiej gramatyki historycznej. Obj?? te? po Baudouinie redakcj? S?ownika staropolskiego.
  J.M. Rozwadowski, J. ?o?, K. Nitsch tworzyli, mo?na tak powiedzie?, ?szko?? krakowsk?”, ktora po I wojnie ?wiatowej dostarczy?a wykszta?conych j?zykoznawcow na katedry uniwersytetow Polski Odrodzonej. Inaczej H. U?aszyn, ktory po opuszczeniu Krakowa przez Baudouina wyjecha? na dalsze studia do Lipska, tam si? doktoryzowa? I do 1914 r. mieszka? jako ?prywatny uczony”. (…)

  価格(税込み)    \6,160
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。