詳 細

 • Polski s?ownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie. Tom 1.

  Praca Zbiorowa
  Warsaw, <Proszynski I S-ka> 848 c. hard

  2003 年   ISBN  9788372551269   R148385

  Praca zbiorowa pod. Red. Zofii Borzymi?skiej I Rafa?a ?ebrowskiego. Monumentalne, dwutomowe opracowanie historii ?ydow polskich od czasow najdawniejszych po wspo?czesno??, zrealizowane pod egid? ?ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. S?ownik ten zawiera blisko 4 tysi?ce hase? zwi?zanych zarowno ze sfer? szeroko rozumianej kultury ?ydow polskich, a wi?c m.in. z religi?, nauk?, obyczajowo?ci?, sztuk?, ?yciem codziennym, jak I z ?yciem spo?ecznym, politycznym oraz gospodarczym. W s?owniku zosta?a omowiona wi?kszo?? podstawowych poj??, tekstow, wierze? I praktyk religijnych, sk?adaj?cych si? na ca?okszta?t ?ydowskiego sposobu ?ycia. Bardzo wa?n? I du?? cz??? s?ownika stanowi? biogramy najwybitniejszych przedstawicieli ?wiata kultury ?ydowskiej oraz polsko-?ydowskiej.
  Teksty uzupe?nia niemal 500 ilustracji, czarno-bia?ych I kolorowych.

  価格(税込み)    \10,010
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。