詳 細

 • Pisma wszystkie. Powie?ci. Dzieci./ opracowanie I wst?p: Agata Grabowska-Kuniczuk. (Seria <B. POWIE?CI>)

  Boles?aw Prus
  Warszawa-Lublin, <Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wyd. Episteme> 408 c. hard

  2016 年   ISBN  9788365172075   R179325

  Dzieci to ostatnia uko?czona powie?? pisarza, ktora efektem pracy nad edycj? krytyczna Pism wszystkich, nak?adem Wydawnictwa Episteme ukazuje si? w nowej ods?onie ? porz?dkuj?cej kwestie zwi?zane z bogat? histori? tekstu. Za ?ycia Boles?awa Prusa ukaza?y si? trzy wersje powie?ci jako druku gazetowego w odcinkach, ktore niemal rownolegle ukazywa?y si? na terenie dwoch zaborow: rosyjskiego I austriackiego (?Epoka” 3 VI-17 X 1907, druk zakordonowy w Galicji: ?Kurier Lwowski” od 30 XI-28 XII 1907 I ?Tygodnik Ilustrowany” 4 I-26 XII 1908), a tak?e druk ksi??kowy (ostatni za ?ycia autora) w Wydawnictwie Gebethnera I Wolffa z 1909 r. Druk ksi??kowy nosi znamiona najwi?kszych ingerencji cenzury represyjnej po 1905 r. pod presj? ktorej wydawcy naciskali na autora, aby wycofa? fragmenty zawieraj?ce wyraziste opinie polityczne.

  Dzieci Boles?awa Prusa powszechnie uwa?ane s? za powie?? o charakterze politycznym. Utwor dotyczy wydarze? rewolucji 1905 roku na ziemiach Krolestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim, jest to jednak przede wszystkim powie?? psychologiczna o pokoleniu m?odych ludzi walcz?cych o wolno?? I m?odzie?cze idea?y. G?owny bohater, Kazio ?wirski jest inteligentny, szlachetny I odwa?ny. Cieszy si? mi?o?ci? zamo?nego stryja I wielkim uznaniem kolegow, widz?cych w nim swego przywodc?. Wychowany w duchu patriotyzmu zak?ada zwi?zek Rycerzy Wolno?ci maj?cych walczy? o niepodleg?o?? ojczyzny. Okazuje si? jednak, ?e przej?cie od s?ow do czynow wymaga od m?odego rewolucjonisty znacznie wi?kszej ni? przypuszcza? wytrzyma?o?ci psychicznej. Zw?aszcza, gdy sytuacj? komplikuj? emocje pierwszej mi?o?ci…

  価格(税込み)    \6,480
  数量
  在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。